loader image

Rozwiązania wojskowe dla
Twojego codziennego bezpieczeństwa

Procedury stworzone przez światowych ekspertów.

 

Normy bezpieczeństwa systemu AntiCOVID HygieneStandard™ opracowane zostały w kooperacji z ekspertami World Civil Protection Board, wyspecjalizowanymi w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego, zdrowotnego i epidemiologicznego, metodycznej analizy danych
i reagowania w czasie rzeczywistym z wieloletnim doświadczeniem wojskowym, a także specjaliści koordynowania współpracy międzynarodowej.

Współpraca z WCPB dała możliwość wykorzystania najnowszych światowych rozwiązań stosowanych w sektorze obronności w zakresie procesów operacyjnych związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym i epidemicznym.

Proces certyfikacji wykonywany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji /pcbc.gov.pl/. PCBC jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, działającą w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, posiadającą sześćdziesięcioletnie doświadczenie w obszarze certyfikacji systemów zarządzania.

Członkostwo w Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net) gwarantuje najwyższy standard jakości oferowanych usług.

PCBC jest jednostką posiadającą najwyższe kompetencje do realizowania procesów certyfikacji będąc jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) /pca.gov.pl/ oraz posiadając status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską,
w zakresie 3 dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 co gwarantuje zachowanie zasad bezstronności, obiektywizmu
i niezależności, a także wiarygodności i zaufania publicznego.

 

Bezpieczeństwo z AntiCOVID HygieneStandard™.

 

dr JAROSŁAW STRÓŻYK

 • generał brygady rezerwy
 • Sprawny i doświadczony organizator, doktor nauk o bezpieczeństwie, oficer rezerwy z 25-letnim stażem Wojsku Polskim.
 • Wielokrotnie pełnił funkcje wymagające analizy i planowania strategicznego, a także negocjacji i wypracowania wspólnych stanowisk w Polsce, dyplomacji RP oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych NATO i w Stanach Zjednoczonych.
 • W czasie służby w Kwaterze Głównej NATO był współodpowiedzialny za wysokobudżetowe projekty poprawy skuteczności pozyskiwania rzetelnych informacji w dobie natłoku danych, ich analizy oraz przedstawiania wyników, opinii i ocen m.in. sekretarzowi generalnemu NATO. W czasie służby dyplomatycznej prezentował stanowisko RP
  w Pentagonie oraz Kongresie USA.
 • Jest analitykiem zagadnień i procesów z szerokimi możliwościami
  i umiejętnościami analizy danych z wielu dziedzin. Wieloletnie doświadczenie w służbie przekłada się na wysoki poziom merytoryczny w obszarach rozwiązań prawnych oraz praktycznych, wsparty znajomością języka angielskiego oraz rosyjskiego.

dr hab. JULIAN MAJ

 • generał dywizji w stanie spoczynku
 • Posiada bogate doświadczenie i dorobek naukowy w obszarze bezpieczeństwa, obronności, logistyki oraz współpracy sojuszniczej. Pracą naukową i dydaktyczną w uczelniach wojskowych i cywilnych zajmuje się ponad 20 lat. Jako profesor w Wojskowej Akademii Technicznej był twórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Logistyki.
 • Pełniąc służbę w Sztabie Generalnym WP odpowiadał za organizację
  i przygotowanie systemów dowodzenia SZ RP.
 • Jest współtwórcą działalności standaryzacyjnej w SZ RP, zgodnie
  z wymogami NATO. Kierował wdrożeniem norm sojuszniczych oraz osiąganiem interoperacyjności z wojskami NATO. Był przewodniczącym Wojskowej Komisji Normalizacyjnej SZ RP, przedstawicielem Wojska Polskiego w Połączonej Radzie Standaryzacyjnej Komitetu Wojskowego NATO, Przewodniczącym Rady Terminologicznej Sił Zbrojnych oraz Dyrektorem Agencji Standaryzacyjnej NATO. Wniósł olbrzymi wkład pracy w integrację i osiągnięcie interoperacyjności państw NATO, dokonując pełnej aktualizacji doktryn i porozumień standaryzacyjnych, pod kątem walki z terroryzmem.
 • Posiada duże doświadczenie biznesowe w działalności spółek skarbu państwa.

dr MIECZYSŁAW CIENIUCH

 • generał w stanie spoczynku
 • W swojej karierze wojskowej do 1999 r. wielokrotny dowódca – od stanowiska dowódcy pododdziału do stanowiska dowódcy związku taktycznego. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy
  i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska.
 • W czasie służby w Sztabie Generalnym WP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych RP a także planowaniem operacji poza granicami kraju. Był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SG WP
  w 2013r. przeszedł w stan spoczynku. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP
  w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF CHOMICZEWSKI

 • pułkownik w stanie spoczynku
 • Specjalista patomorfolog i epidemiolog ukończył studia w 1965 roku,
  w 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1979 roku doktora habilitowanego a w 1992 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.
 • W latach 1967-1985 pracował w Wojskowej Akademii Medycznej
  w Łodzi, w styczniu 1986 został przeniesiony służbowo do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie obejmując stanowisko kierownika Zakładu Radiobiologii, następnie awansował na stanowisko zastępcy komendanta, a w latach 1996-2002 był komendantem Instytutu.
 • Przez 16 lat pełnił również funkcję konsultanta krajowego ds. obronności w dziedzinie epidemiologii, przez 6 lat był ekspertem ds. broni biologicznej Komitetu Obrony Cywilnej NATO.

dr inż. ANATOL JERZY WOJTAN

 • generał broni w stanie spoczynku
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz
  i prognoz strategicznych. Podczas służby wojskowej w Sztabie Generalnym WP kierował zespołami odpowiedzialnymi za planowanie strategiczne i programowanie rozwoju sił zbrojnych.
 • Reprezentował SZ RP w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji – ACT jako Narodowy Dyrektor ds. Transformacji. Reprezentował SZ RP pracach w ramach MULTINATIONAL EXPERIMENT, analizach kryzysów polityczno – militarnych oraz rozwoju współpracy państw NATO
  w zakresie budowy zdolności operacyjnych. Pełnił obowiązki Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Zdolności Operacyjnych.
 • Posiada znaczący dorobek publicystyczny. W latach 2008 – 2016 był przewodniczą-cym Rady Naukowej Kwartalnika Bellona.
 • Obecnie zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną. Jest kierownikiem katedry bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Biznesu
  i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Prowadzi wykłady w Wojskowej Akademii Technicznej.

PIOTR SCHRAMM

 • prawnik, adwokat
 • Adwokat i prawnik z kilkunastoletnim stażem i doświadczeniem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawa Autorskiego, Wydawniczego
  i Prasowego.
 • Jest ekspertem prawa międzynarodowego. Specjalizuje się m.in.
  w obsłudze prawnej dużego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, doradztwie strategicznym dla Zarządów, transakcjach fuzji i przejęć, procesach restrukturyzacyjnych, negocjacyjnych oraz obsłudze zagadnień i procesów specjalnych.
 • Kieruje działem projektów specjalnych oraz działem procesowym Kancelarii GESSEL, jako partner / wspólnik Kancelarii Prawnej GESSEL. Reprezentuje bieżąco podmioty oraz ich zarządy w działalności biznesowej (w tym w szczególności w zakresie skomplikowanych zagadnień interdyscyplinarnych), a także bieżąco doradza i zajmuje się zagadnieniami w zakresie tematyki konkurencji i konsumentów. Jest autorem bardzo wielu komentarzy dla zagadnień i wątków prawnych,
  w tym prezentowanych w polskich mediach telewizyjnych, radiowych oraz drukowanych.
 • Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych (np. Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie 2016-2018, Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie 2016-2018, innych).